Finansiell översikt

Storebrand finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Storebrand ASA är ett nordiskt långsiktigt spar- och försäkringsbolag. Verksamheten är uppdelad i icke-garanterat sparande, försäkring och garantipension. Sparsegmentet omfattar produkter för pensionssparande utan räntegarantier. Segmentet består av avgiftsbestämda pensioner i Norge och Sverige, kapitalförvaltning och bankprodukter för privatpersoner och mindre företag. Försäkringssegmentet tillhandahåller riskprodukter i Norge och Sverige. Det ger hälsa, egendom och olyckor, personliga riskprodukter och personalrelaterade och pensionsrelaterade försäkringar. Affärsområdet Garantipension omfattar långsiktiga pensionssparprodukter som ger kunderna en garanterad avkastning.