Börsdatas Medlemsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Börsdata Sverige AB, org. nr 556903-5487 (”Börsdata”) och användarna av Börsdatas webbtjänst (”www.borsdata.se”)(”webbplatsen”) med tillhörande tjänster (”Tjänsterna”). Genom att tecknar ett medlemskap accepterar du dessa villkor.

  • Med användare menas alla som använder Börsdata webbsida, besökare med och utan medlemskap.
  • Med gratis (Free) medlem så menas en användare som har ett gratis konto men ej är betalande kund.
  • Med betalande medlem/kund så menas de användare som har ett pågående Premium, Pro, Pro+ medlemskap.

1. Registrering av Medlemskap

För att bli Medlem (Gratis) och Premium, Pro, Pro+ Medlem (Betalande kund) så krävs det registrering av e-postadress och lösenord. Genom registrering godkänner medlemmen är fysisk -och juridisk person och att Medlemmen är över 18 år.

Det är inte tillåtet för flera personer att dela på ett medlemskap.

Det är gratis att skapa konto men för att få tillgång till fler tjänster så krävs det att användaren betalar för ett Premium, Pro eller Pro+ medlemskap . För att bli Premium, Pro, Pro+ medlem krävs betalning (Se ”3.Betalning”).


2. Inloggningsuppgifter och lösenord

Varje användare som registreras sig på webbplatsen blir medlem och har sedan möjlighet att bli Premium, Pro, Pro+ Medlem. Varje användare skapar eget användarnamn och lösenord och dessa uppgifter är personligt för varje enskild användare och det är inte tillåtet att inloggningsuppgifter och lösenord delas till andra personer.

Avtalsbrott mot detta villkor kan generera omedelbart uppsägelse av medlemskapet.


3. Betalning, uppsägning och återbetalning

3.1 Betalningsalternativ för Premium, Pro, Pro+ medlemskap

På Börsdata finns det två betalningsalternativ användaren kan välja för att bli Premium, Pro, Pro+ medlem under en bestämd tidsperiod. Dessa är Månadsabonnemang (Se ”Månadsabonnemang”) eller Direktbetalning (Se ”Direktbetalning”).

Månadsabonnemang och Direktbetalning kan inte användas i samma tidsperiod. Användaren måste avsluta ett abonnemang innan användaren kan välja ett annat betalningsalternativ.

Betalning för Månadsabonnemang hanteras av NETS.

Direktbetalning hanteras av NETS eller PAYSON.

Börsdata sparar ingen fullständig kontokortsinformation. Börsdata sparar bara de 4 sista siffrorna i kontokortet och utgångsdatum, som ges av betalningsleverantören. Detta för att visa användaren vilket kort som är registrerat. Alla kortuppgifter sparas hos betalningsleverantören.

3.2 Månadsabonnemang

Om du väljer att betala via Månadsabonnemang så kommer ditt Premium, Pro, Pro+ medlemskap på Börsdata att löpande automatiskt fortsätta från månad till månad tills det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga förnyelsedatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande” nedan).
Du hittar information om ditt Premium, Pro, Pro+ medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Min Sida.

3.3 Fakturering för Månadsabonnemang

Abonnemangsavgiften kommer att faktureras varje månad till din Betalningsmetod på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för ditt betalda abonnemang. I vissa fall kan tidpunkten för fakturering ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan Min Sida om du vill se ditt nästa betalningsdatum.

3.4 Betalningsmetoder för Månadsabonnemang.

Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Min Sida. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

3.5 Avslutande av Månadsabonnemang.

Du kan avsluta ditt Månadsabonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till Premium, Pro, Pro+ medlemskapet till slutet av din månatliga faktureringsperiod. Börsdata ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader. Gå till sidan Min Sida och följ instruktionerna för att avsluta abonnemanget. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Om du vill se när ditt konto kommer att avslutas går du till Min Sida.

3.6 Direktbetalning

Direktbetalning (Även kallad ”Fast kostnad" / Förbetalning) innebär att användaren betalar för en bestämd tidperiod till ett fastställt pris. Direktbetalning kräver ingen aktivt uppsägning för medlemskapet och tjänsten avslutas automatisk direkt efter betalperiodens slut.

Användaren behåller konto efter betalningsperiod är slut. Kontoanvändaren får själv välja om han/hon vill förnya medlemskapet.

3.7 Återbetalning

Återbetalning kan ske i samband med ångerrätt 14 dagar efter köp eller om tjänsten inte har levererats till användaren så har Medlemmen rätt att återfå erlagda avgifter.

3.8 Prisändringar och abonnemangsändringar

Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta via e-post.


4. Informationsleverans

Tjänsten består av information som levereras enbart via webbplatsen.


5. Immateriella rättigheter

All finansiell information och samtliga immateriella rättigheter, varumärke, grafik, upplägg som förekommer på webbplatsen tillhör Börsdata eller börsdatas dataleverantörer.
Användaren har rätt att i privat bruk utan direkt eller indirekt vinstintresse ladda ner, bearbeta och analysera data. Vidare har Användaren rätt att publicera data utan direkt eller indirekt vinstintresse på bloggar och socialmedia i begränsad omfattning.

Börsdatas produkter, tjänster och data får inte användas direkt eller indirekt för vinstsyfte. Börsdatas produkter, tjänster och data får inte heller användas av företag för analysunderlag. Företag eller användare med vinstintresse måste kontakta Börsdata för skriftligt godkännande att använda data från Börsdata.


6. Risker med finansiella instrument

Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk och det finns inga garantier för att kapital som investeras i aktier och fonder går med vinst eller i värsta fall få tillbaka vid en försäljning. Användaren svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper. Att placering eller andra positioner i finansiella instrument så som aktier sker på egen risk. Börsdata kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.


7. Ansvarsbegränsningar

7.1 Börsdata levererar via webbplatsen enbart finansiell information och tekniska lösningar som ska underlätta för användaren att göra egna analyser. Börsdata tillhandahåller varken rådgivning eller köp- och sälj rekommendation för enskilda aktier för börsen allmänt eller andra finansiella instrument. Tjänsten är baserad på objektiv fakta och innehåller inga antaganden eller köpråd. Varje enskild besökare, eller betalande medlem gör sina egna antaganden och värderingar och därför kan inte i Börsdata ansvara för de investeringsbeslut och dess konsekvens som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

7.2 Historiska och senaste information och nyckeltal på webbplatsen kan variera kraftigt beroende på vilken datum beräkningarna valda för aktiekursen, valutakurser som förändras dagligen. Denna förändring måste besökare och medlem ta hänsyn till för de informationer och nyckeltal påverkas.

7.3 Finansiella värden och nyckeltal kan beräknas på flera sätt. Stor del av finansiella informationen och nyckeltal på webbplatsen påverkas direkt av vilka beräkningsmetoder vi just vald för den enskilda värden, nyckeltalet eller metoden. Därför är det inte helt korrekt att jämföra finansiell information och nyckeltal från webbplatsen med andra finansiella källor som kan ha andra beräkningsmetoder. Detta problem måste besökare och betalande medlem ta hänsyn till och är inget som Börsdata ansvarar för.

7.4 Börsdata arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad och därför hämtar Börsdata sin grundläggande information som finns på webbplatsen från börsbolagens årsredovisningar och delårsrapporter. Börsdata kan därför inte ansvara för de fel som uppkommer i respektive börsbolagets redovisning. Vid kvartalsuppdateringar är Börsdata också helt beroende på kvalitén och detaljerna av innehållet delårsrapporter vilket varierar kraftigt beroende på börsbolag. Därför kan inte Börsdata ansvara för en viss informationsbrist i vissa finansiella värden och nyckeltal. Vi kan heller inte påverka och ansvara för försenade uppdatering av finansiell information och nyckeltal på webbplatsen när respektive börsbolag väljer att offentliggöra sina senaste årsredovisningar och delårsrapporter. Därför är Börsdatas uppdateringar för finansiella information och nyckeltal på webbplatsen helt beroende på börsbolagens egen uppdatering av deras finansiella rapporter.

7.5 Börsdata erbjuder historisk finansiell information och nyckeltal för besökare och betalande medlemmar på webbplatsen. Det är viktigt att komma ihåg att finansiell historik och nyckeltal är en del av den totala analysen för att värdera finansiella instrument som aktier men bör inte användas som enskild enda grund för beslut i viktiga frågor. Därför måste besökare och premium medlemmar göra en total analys och ta hänsyn till andra viktiga faktorer som inte går att göra genom enbart fundamental analys och nyckeltalsvärdering.

7.6 Börsdata kan inte ansvara för tekniska fel som orsakas av tredje parts Bankkort och Internetbank.


8. Force Majeure

Börsdata befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal gällande historiska finansiell information och nyckeltal när följande händelser är orsak till att Börsdata ej kan hålla det ingångna avtalet: händelser som krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför Börsdata kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses.


9. Ändring av villkoren

Börsdata kan från tid till annan göra ändringar i dessa villkor eller tjänsterna. Vänligen besök denna information och kontrollera villkoren med jämna mellanrum. Om du efter att ändringarna trätt i kraft fortsätter använda tjänsten innebär det att du godkänner ändringen. Utformningen av själva tjänsten på webbplatsen kan ändras utan särskilt medgivande eller meddelande.


10. Lagval och tvistlösning

Tvist med anledning av avtalet mellan Medlem och Börsdata ska avgöras enligt svensk lag i allmän domstol. I tillämpliga fall, enligt vad som gäller enligt Allmänna Reklamationsnämndens regler, har Medlem möjlighet att i första hand vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.


11. Personuppgifter

11.1 Användaren och Börsdata är överens om att Användaren är personuppgiftsansvarig och Börsdata dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Börsdata behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Användaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Börsdata eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

11.2 Börsdata behöver spara data om användaren för att kunna hantera medlemskap och betalningar. Den data som sparas är Användarnamn, epost-adress och det IP-nummer som användaren har vid varje betalning. Användarnamn och epost-adress behövs för inloggning och kommunikation. IP-nummer behövs för att uppfylla lagkrav om momsbetalning till EU (MOSS).

11.3 Börsdata webbplats och databaser hostas av Microsoft Azure, på Irland.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Gör alltid en egen analys innan du handlar värdepapper.


Senaste ändrad 2021-08-16